" بسمه تعالی "

مرکز آموزش و توان افزایی نسیم هدایت


" خیریه شهید محمّد گلشیرازی " با  توجه به مسئولیت جامعی که برای خود پذیرفته است بر اساس دو اصل کار زمین مانده و عدم تصدی گری در اجرای اهداف اساسنامه اقدام  می نماید    .

در این راستا هم افزایی با سایر مؤسسات مردم نهاد و برون سپاری را در دستور کار خود قرار داد و با حمایت از این مؤسسات اهداف عالیه خود را محقق خواهد ساخت    
یکی از مهمترین اموری که زمین مانده می باشد آموزش و توامندسازی و بروزرسانی سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد ، خیریه و قرآنی است که در آن روش های مدیریت نوینهم افزایی و بهره وری فزونتر را فرا خواهند گرفت    .

بدین منظور مؤسسه خیریه شهید گلشیرازی با مشارکت مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان مرکز آموزشی به نام    "  مرکز آموزش و توان افزایی نسیم هدایت "   ایجاد نموده اند که از اسفند ماه 1392 تا پایان مهر 1396تعداد بیش از 3000  نفر از مربیان و مدیران خیریه ها، مراکز قرآنی و مؤسسات مردم نهاد ( این آموزشها در حدود 108000 نفر ساعت بوده است ) را تحت آموزش های حضوری و کارگاهی تخصصی قرار داده است

تعریف مرکز آموزش و توان افزایی نسیم هدایت :

این مرکز نهادی مردمی زیر نظر خیریه شهید محمد گلشیرازی و مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان است که با رویکرد توان افزایی و به منظور دسترسی آسان مدیران و رابطین سازمانهای غیر دولتی به اطلاعات روز در حوزه های مدیریت و توسعه سازمان و متنابع خود میتوانند بااین مرکز ارتباط برقرار نموده و نسبت به کسب اطلاعات مورد نیاز خود یا شرکت در دوره های مربوطه اقدام نمایند . 

مرکز آموزش و توان افزایی نسیم هدایت با محور های زیر راه اندازی شده است لذا توجه به محورهای زیر اهداف بلند باند مرکز محسوب شده و به نوعی با هدف  توسعه مشارکت اجتماعی تشکیل شده است  :

1.     آموزش اصول تسهیلگری

2.    توان افزایی ساختاری 

3.   ارتقای سطح فرهنگ دینی

4.   ایجاد مشارکت اجتماعی 

5.     آموزش انواع حرف مختلف تخصصی 

6.    امکان برنامه ریزی استراتژیک

 

   این مرکز در قالب عناوین فوق میتواند آموزشهای لازم را به متقاضیان داده و به اهداف بلند مدت که همان توانمند سازی نیروها و سرمایه انسانی است با اولویت در مناطق محروم

   دست یابد . آموزشها در دو بخش عمومی و تخصصی مجزاست و البته لازمه کسب یک مهارت تخصصی گذارندن برخی اموزشهای عمومی است.

   هم چنین موارد زیر توضیحات کامل و لیست دوره های هر گروه است که میتوانید برای اطلاع از آن روی موارد زیر کلیک کنید :

 

1-   آموزش تآسیس مؤسسات مردم نهاد

2-   آموزش مدیران و مربیان مؤسسات و خانه های قرآنی

3-   آموزش مدیران خیریه ها و مؤسسات مردم نهاد