بسمه تعالی

 " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "8787

                            

                              حوزه محیط زیست 

                          حمایت از جنگلها ومراتع 

 

 

* تعریف منابع طبیعی وجنگلها ومراتع :

  منابع طبیعی به مواد و موجودات زنده ای اطلاق می گردد که به طور طبیعی به وجود آمده و انسان د رپیدایش یا خلقت آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و اگر به طور صحیح از آنها بهره برداری شود ,هیچوقت  تمام ویا غیر قابل استفاده نمی شوند مانند هوا , آب , خاک , جنگل , مرتع , حیات وحش و ماهی ها و ...
 
منابع طبیعی بر دو دسته اند:
 
الف) جاندار
 
ب) غیر جاندار


* تعریف سازمانهای مرتبط با حوزه جنگلها و مراتع  : 

 به کلیه سازمانهای مردم نهاد که با هدف حمات ودفاع از محیط زیست به انجام فعالیتهایی از قبیل آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی می پردازند سمنهای این حوزه می نامیم لذا برای  اطلاعت این بخش موارد زیر را کلیک نمایید .

 

* قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از جنگلها  :

ghavanin manabe

* سازمانهای متولی :

sazman jangalha

******************************************************************************************************

NGO jangalha marate   naghsh samanha   gallery film

******************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه مراتع و جنگلها

akhbar zamin   mazandaran   ghavanin manabe2   wikiped