8282بسمه تعالی

   " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها وسمنهای کشور "

 

                             حوزه امور بین الملل

                           گروههای قومی واقلیتها

 

 

 


* تعریف قوم  واقلیت :

قوم گروهی از انسان‌هاست که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند (اسمیت، ۱۹۸۶). هم‌چنین گروه‌های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاریو مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده‌باشد. بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد.

اقلیت‌های قومی و نژادی

اقلیت‌های قومی از نظر قومی با گروه اکثریت متفاوت‌هستند. اقلیت‌ها ممکن است هم از نظر فیزیکی و هم از نظر قومی از گروه اکثریت متمایز باشند. اهالی هند غربی و آسیایی‌ها در بریتانیا، سرخ‌پوستان در آمریکا، و سیاهان در آمریکا از این گونه اقلیت‌ها هستند.چنان‌چه گروه اقلیت از نظر ویژگی‌های نژادی مانند رنگ پوست از گروه اکثریت متمایز باشد؛ اقلیت نژادی نامیده می‌شود.

اقلیت‌های دینی و مذهبی

اقلیت‌های مذهبی گروهی هستند که به مذهبی غیر از مذهب اکثریت اعتقاد دارند و به این دلیل از مزایای نابرابر با اکثریت بهره‌مند هستند. یهودیان  در آلمان، مسیحیان در ایران و مسلمانان در بریتانیا نمونه‌های اقلیت دینی هستند. در ایالات متحده آمریکا با این که آزادی مذاهب وجود دارد؛ اما ازدواج‌های میان ادیان بسیار محدود است.تفاوت بین گروه اقلیت با گروه اکثریت ممکن است کم‌تر باشد؛ مثلاً هنگامی که گروه اقلیت از شاخه دیگر مذهب گروه اکثریت پیروی می‌کنند مانند شیعیان در عربستان سعودی  که اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند..

اقلیت های دینیو مذهبی قانونی درایران

۱-ایرانیانزرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و دراحوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند[۱]

۲-اقلیت های مذهبی اعم‏ از حنفی‏،شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.[۲]

۳-اقلیت های دینی ومذهبی ناشناخته درایران

بابیان-بهائیان-اهل حق -مندائی‌های -بی دینان -سیک‌های ایران -رائیلیان وغیره

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ وجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه گروههای قومی وقبیله ای

کلیه سازمانهای مردم نهاد ، خیریه و گروههایی که در راستای حمایت ، آموزش ، توانمند سازی ،فرهنگسازی و .. . جهت گروه خاصی اعم از قومی

نژادی یا قومی مذهبی را در این بخش سمنهای حوزه قومیتها و اقلیتها میگویم .


* قوانین و مقررات مرتبط با قومیتها واقلیتها :

* حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

*حقوق اقليت ها و قوميت ها در معاهدات بين المللي -

 * سازمانهای متولی مرتبط با قومیتها و اقلیتها : 

****************************************************************************************************************

*فهرست سازمانهای مردم نهاد مرتبط با گروههای قومی واقلیتها( کلیک نمایید)