4321

 

بسمه تعالی

"  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                       

                     حوزه زنان وخانواده

                            زنان روستایی وعشایر 

 

 


 

* تعریف زنان روستایی وعشایر :

زنان روستایی جمعیت قابل ملاحظه ای از جوامع مختلف را تشکیل می دهند. از سال 1349 (1970م) و همزمان با طرح مسایل زنان و نقش آنان در توسعه، تأثیر و چگونگی نقش زنان روستایی در توسعه و بخصوص توسعه کشاورزی مورد توجه بوده است و دلیل این امر، نقش انکارناپذیر زنان روستایی در فعالیتهای مختلف جوامع روستایی می باشد. زنان روستایی در اکثر جوامع، نیروی عمده کار کشاورزی را تشکیل می دهند. شواهد موجود حاکی است که در آفریقا حدود 75 درصد از نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می دهند. در آمریکای لاتین و خاورمیانه زنان به عنوان عضو خانوار، یا در مواقع مهاجرتهای برون مرزی مردان، به میزان قابل توجهی درگیر کارهای کشاورزی هستند. فعالیتهای مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول، نگهداری و مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیتهای مربوط به بازاریابی و فروش محصولات از جمله زمینه های مشارکت زنان در کار کشاورزی به شمار می روند. در کنار کار کشاورزی، تقریبا تمامی فعالیتهای مربوط به خانه، اعم از پخت و پز، نگهداری بچه ها و نظافت منزل نیز به عهده زنان روستایی می باشد. توجه به نقش زنان روستایی در توسعه روستایی، در برگیرنده تلاش برای شناسایی هر چه دقیقتر و ارزشگذاری فعالیت آنان و رفع مسایل و موانع بر سر راه گسترش فعالیت زنان روستایی در مسیر توسعه روستایی می باشد. پرواضح است منطق توجیه کننده این تلاش، ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی جهت امر توسعه می باشد.

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان روستایی وعشایر :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که در راستای حمایت از زنان روستایی  و عشایر در حوزه آموزش اطلاع رسانی فرهنگسازی و حمایتی و ایجاد

فرصتهای برابر تلاش میکنند سمنهای این حوزه هستند خواه که بومی روستایی باشند یا در مناطق شهری برای این قشر فعالیت کنند .

 

* قوانین و مقررات این حوزه زنان روستایی وعشایر :

tosee roosta

* سازمانهای متولی حوزه زنان روستایی وعشایر :

moavenat tose roostaie

****************************************************************************************************************

NGO zanan roostaie ashayer   gallery film

****************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه زنان روستایی و عشایر

 karafarini roosta   chalesh eshteghal zanan   shora hoghoogh bashar   ahamiat naghsh zanan roostaie

hemayat zanan roostaie   shenasaie avamel   mavane mosharekat zanan roostaie   naghsh tashakolha taanmandsazi


taavoni zanan roostaie   barresi dalayel   erteghaye sathe zendegi zanan roostaie   ejtemaee farhangi zanan roostaie