5050

 

بسمه تعالی

  " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "      

                           

                             حوزه مددکاری

                         توانبخشی سالمندان

 


* تعریف توانبخشی سالمندان :

به مجموعه ای از خدمات مراقبتی پزشکی و پرستاری(بهداشتی،درمانی و توانبخشی) اطلاق می شود که زیر نظر سازمان بهزیستی و در منزل

سالمندان به سالمندان واجد شرایط ارائه می شود تا از عوارض و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از پیری بکاهد و از ابتلاء آنان به بیماری های دوران

سالمندی پیشگیری کند.

  

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه توانبخشی سالمندان :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که در راستای حمایت از سالمندان به انجام اقداماتی از جمله توانبخشی ، آموزش ، توانمند سازی ، نگهداری و

هر گونه فعالیتی در راستای توانمند سازی سالمندان می پردازند سمنهای موجود این حوزه میباشند

 

*قوانین ومقررات حوزه توانبخشی سالمندان :

aieenname ejrae

*سازمانهای متولی توانبخشی سالمندان :

behzisti

*************************************************************************************************************************************

NGO tavanbakhshi salmandan   gallery film

*************************************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه توانبخشی سالمندان و سمن ها

tavanbakhshi maloolin   marakez salmandan   salmandan hoghogh bashar   salmandan tohid1

behzisti khorasan razavi   tahlil salmandan   khabar vezarat behdasht   behzisti