فهرست سمن ها و خیریه های حوزه اعتیاد و سمن ها

 

" فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه اعتیاد "

 

کد خیریهلوگوخیریهاطلاعاتتاریخ
9835 انجمن مطالعات ومداخلات ایدز ، اعتیاد و رفتارهای پرخطر آریا

انجمن مطالعات ومداخلات ایدز ، اعتیاد و رفتارهای پرخطر آریا (- تهران / تهران)

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
امور بین الملل و حقوق بشر
آسیب های اجتماعی
11-08-2015
از roohi
6 بازدید (ها)
9651 کمپ ترک اعتیاد دهکده رهایی شهرابی

کمپ ترک اعتیاد دهکده رهایی شهرابی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9650 کمپ ترک اعتیاد یاران رباط کریم

کمپ ترک اعتیاد یاران رباط کریم ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9649 کمپ ترک اعتیاد یک قدمی صبح سروش

کمپ ترک اعتیاد یک قدمی صبح سروش ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
5 بازدید (ها)
9648 کمپ ترک اعتیاد تولد نو تندرستی

کمپ ترک اعتیاد تولد نو تندرستی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9647 کمپ ترک اعتیاد رها یافتگان طلوع وامید

کمپ ترک اعتیاد رها یافتگان طلوع وامید ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9646 کمپ ترک اعتیاد برادران حمزه ای

کمپ ترک اعتیاد برادران حمزه ای ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9607 کمپ ترک اعتیاد معجزه نیروی ایرانیان

کمپ ترک اعتیاد معجزه نیروی ایرانیان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
5 بازدید (ها)
9612 کمپ ترک اعتیاد پویندگان راه آرامش

کمپ ترک اعتیاد پویندگان راه آرامش ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
6 بازدید (ها)
9605 کمپ ترک اعتیاد باران قاصد رهایی

کمپ ترک اعتیاد باران قاصد رهایی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9606 کمپ ترک اعتیاد راهیان رهای آرام

کمپ ترک اعتیاد راهیان رهای آرام ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9608 کمپ ترک اعتیاد بشارت همیاری سیدین

کمپ ترک اعتیاد بشارت همیاری سیدین ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
5 بازدید (ها)
9609 کمپ ترک اعتیاد رهپویان بیداری

کمپ ترک اعتیاد رهپویان بیداری ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9610 کمپ ترک اعتیاد ره یا فتگان امید به زندگی

کمپ ترک اعتیاد ره یا فتگان امید به زندگی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9616 کمپ ترک اعتیاد سفیر سلامتی امید

کمپ ترک اعتیاد سفیر سلامتی امید ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9617 کمپ ترک اعتیاد پویندگان راه آرامش

کمپ ترک اعتیاد پویندگان راه آرامش ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9618 کمپ ترک اعتیاد راهیان طلوع بیداری

کمپ ترک اعتیاد راهیان طلوع بیداری ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9620 کمپ ترک اعتیاد راه یا فتگان پویای سلامتی

کمپ ترک اعتیاد راه یا فتگان پویای سلامتی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9619 کمپ ترک اعتیاد ستارگان بهشت روزنه

کمپ ترک اعتیاد ستارگان بهشت روزنه ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9621 کمپ ترک اعتیاد ایمان ره یا فتگان

کمپ ترک اعتیاد ایمان ره یا فتگان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
8843 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نجات

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نجات ( / - بوشهر)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
5 بازدید (ها)
8833 nopic

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد سلامت‌گستر (- بوشهر / دشتستان)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
2 بازدید (ها)
8832 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد راه نو

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد راه نو (- بوشهر / دشتستان)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
3 بازدید (ها)
8827 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد توانگر

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد توانگر (- بوشهر / دشتستان)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
3 بازدید (ها)
8825 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد(DIC)

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد(DIC) (- بوشهر / بوشهر)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
3 بازدید (ها)
8822 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد (- بوشهر / بوشهر)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
3 بازدید (ها)
7945 nopic

انجمن پیشگیری ومبارزه بااعتیاد مردمی ماکو (- آذربایجان غربی / ماکو)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
61 بازدید (ها)
7935 موسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان سردشت

موسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان سردشت (- آذربایجان غربی / سردشت)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7340 موسسه خیریه ترک اعتیاد عین الحیات خوی

موسسه خیریه ترک اعتیاد عین الحیات خوی (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
7057 خانه خیرین ویژه پیشگیری و درمان اعتیاد در مازندران راه اندازی می‌شود

خانه خیرین ویژه پیشگیری و درمان اعتیاد در مازندران راه اندازی می‌شود ( / - مازندران)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
4818 خیریه درمان اعتیاد رسالت بهبود آباده

خیریه درمان اعتیاد رسالت بهبود آباده (- فارس / آباده )

  07-28-2015
از bahrami
6 بازدید (ها)
4420 خیریه ترک اعتیاد نوای آرامش دوباره زنجان

خیریه ترک اعتیاد نوای آرامش دوباره زنجان (- زنجان / زنجان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
علمی،مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
4419 خیریه ترک اعتیاد رهروان کمال خرمدره

خیریه ترک اعتیاد رهروان کمال خرمدره (- زنجان / خرمدره)

حوزه فعالیت:
علمی،مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
2491 خیریه ترک اعتیاد کوتاه مدت آرامش ایلام

خیریه ترک اعتیاد کوتاه مدت آرامش ایلام (- ایلام / ایلام)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
2490 خیریه ترک اعتیاد زاگرس سپید بدره -دره شهر

خیریه ترک اعتیاد زاگرس سپید بدره -دره شهر (- ایلام / دره شهر)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
12 بازدید (ها)
1643 خیریه ترک اعتیاد سعادت گستر اصفهان

خیریه ترک اعتیاد سعادت گستر اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از bahrami
12 بازدید (ها)
9601 کمپ ترک اعتیاد آریا پاک طلوع

کمپ ترک اعتیاد آریا پاک طلوع ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9603 کمپ ترک اعتیاد امید آفرینان طلوع

کمپ ترک اعتیاد امید آفرینان طلوع ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9604 کمپ ترک اعتیاد نوای محبت مهر

کمپ ترک اعتیاد نوای محبت مهر ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9572 کمپ ترک اعتیاد چیتگر جوانان

کمپ ترک اعتیاد چیتگر جوانان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9570 کمپ ترک اعتیاد یاران رهایی غدیر

کمپ ترک اعتیاد یاران رهایی غدیر ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
5 بازدید (ها)
9571 کمپ ترک اعتیاد ورد یج

کمپ ترک اعتیاد ورد یج ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9573 کمپ ترک اعتیاد چیتگر بزرگسالان

کمپ ترک اعتیاد چیتگر بزرگسالان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9574 nopic

کمپ ترک اعتیاد سلامت هزاردستان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9575 کمپ ترک اعتیاد توسکا جوانان

کمپ ترک اعتیاد توسکا جوانان ( / - تهران)

  11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9576 کمپ ترک اعتیاد سرود تولد

کمپ ترک اعتیاد سرود تولد ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9582 کمپ ترک اعتیاد بهشت سلا مت پارسیان

کمپ ترک اعتیاد بهشت سلا مت پارسیان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9577 کمپ ترک اعتیاد چیتگر بانوان

کمپ ترک اعتیاد چیتگر بانوان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9579 کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور

کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
1 بازدید (ها)
9581 کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی زندگی

کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی زندگی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
2 بازدید (ها)
9583 کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران

کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
2 بازدید (ها)
9584 کمپ ترک اعتیاد حامیان آیینه اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد حامیان آیینه اعتیاد ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
2 بازدید (ها)
9462 انجمن پیشگیری از اعتیاد واجتماع

انجمن پیشگیری از اعتیاد واجتماع (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-04-2015
از bahrami
4 بازدید (ها)
9455 انجمن حمایت از ترک اعتیاد هوای تازه

انجمن حمایت از ترک اعتیاد هوای تازه (- اردبیل / اردبیل)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-04-2015
از bahrami
3 بازدید (ها)
8845 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نوید

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نوید (- بوشهر / تنگستان)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
3 بازدید (ها)
8844 مركز درمان و بازتوانی اعتیاد مهر

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد مهر (- بوشهر / دیر)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-01-2015
از roohi
4 بازدید (ها)
9622 کمپ ترک اعتیاد ندای آرامش امید

کمپ ترک اعتیاد ندای آرامش امید ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
6 بازدید (ها)
9623 کمپ ترک اعتیاد ندای حق یاران

کمپ ترک اعتیاد ندای حق یاران ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9624 کمپ ترک اعتیاد نوید آرامش وامید

کمپ ترک اعتیاد نوید آرامش وامید ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9587 کمپ ترک اعتیاد مهر اندیشان آفاق

کمپ ترک اعتیاد مهر اندیشان آفاق ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9585 کمپ ترک اعتیاد سلامت نوزادگان بومهن

کمپ ترک اعتیاد سلامت نوزادگان بومهن ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9586 کمپ ترک اعتیاد طنین ندای آرامش

کمپ ترک اعتیاد طنین ندای آرامش ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9588 کمپ ترک اعتیاد کاشانه ترنم سبز

کمپ ترک اعتیاد کاشانه ترنم سبز ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9589 کمپ ترک اعتیاد امید رهایی همت

کمپ ترک اعتیاد امید رهایی همت ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9590 کمپ ترک اعتیاد بهمن

کمپ ترک اعتیاد بهمن ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9591 کمپ ترک اعتیاد تولد دوباره

کمپ ترک اعتیاد تولد دوباره ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9592 کمپ ترک اعتیاد رهاگران اندیشه وامید

کمپ ترک اعتیاد رهاگران اندیشه وامید ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9593 کمپ ترک اعتیاد عاشقان رهایی

کمپ ترک اعتیاد عاشقان رهایی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9594 کمپ ترک اعتیاد احیا گران راه سلامت

کمپ ترک اعتیاد احیا گران راه سلامت ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9595 کمپ ترک اعتیاد ندای سبز صبا

کمپ ترک اعتیاد ندای سبز صبا ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9596 کمپ ترک اعتیاد ندای آرامش زندگی

کمپ ترک اعتیاد ندای آرامش زندگی ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9597 کمپ ترک اعتیاد طلوع سفیران بیداری

کمپ ترک اعتیاد طلوع سفیران بیداری ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9598 کمپ ترک اعتیاد ترنم الهام بخش احیا

کمپ ترک اعتیاد ترنم الهام بخش احیا ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9602 کمپ ترک اعتیاد تولدی نو ابراهیمی ها

کمپ ترک اعتیاد تولدی نو ابراهیمی ها ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9599 کمپ ترک اعتیاد باغ فردوس نور

کمپ ترک اعتیاد باغ فردوس نور ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
3 بازدید (ها)
9600 کمپ ترک اعتیاد معجزه آریا پاک

کمپ ترک اعتیاد معجزه آریا پاک ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-05-2015
از ahmads_53
4 بازدید (ها)
9462 انجمن پیشگیری از اعتیاد واجتماع

انجمن پیشگیری از اعتیاد واجتماع (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
11-04-2015
از bahrami
4 بازدید (ها)
7945 nopic

انجمن پیشگیری ومبارزه بااعتیاد مردمی ماکو (- آذربایجان غربی / ماکو)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
61 بازدید (ها)
7935 موسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان سردشت

موسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان سردشت (- آذربایجان غربی / سردشت)

حوزه فعالیت:
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7879 خیریه پیشگیری اجتماع محور پاک ارومیه

خیریه پیشگیری اجتماع محور پاک ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
15 بازدید (ها)
7423 مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت انتخاب(شعبه اصفهان)

مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت انتخاب(شعبه اصفهان) (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
07-28-2015
از bahrami
108 بازدید (ها)
7057 خانه خیرین ویژه پیشگیری و درمان اعتیاد در مازندران راه اندازی می‌شود

خانه خیرین ویژه پیشگیری و درمان اعتیاد در مازندران راه اندازی می‌شود ( / - مازندران)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ه
 
برای مشاهده مؤسسات و سمن های مربوط به این حوزه از بخش جستجوی پیشرفته در سمت چپ و انتخاب حوزه مربوطه استفاده فرمایید.
برای مشاهده فهرست کل مؤسسات و سمن ها اینجا کلیک فرمایید.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…