قوانین و مقررات، حمایت از همسران اتباع بیگانه و سمن ها

 

"  آئین نامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدی "

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پیشنها شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجرای ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئینامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی را بشرح زیر تصویب نمودند:


ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئین نامه صادر نماید.
ماده 2 : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارك زیر را تهیه و تسلیم دارند:

 • 1- درخواستنامه مردو زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت كشور
 • 2- گواهینامه از مرجع رسمی كشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانیو برسمیت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتیكه تهیه گواهینامه مذكور برای متقاضی امكان پذیر نباشد وزارت كشور میتواند بدون دریافت مدارك فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
 • 3- در صورتیكه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام

ماده 3 : وزارت كشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زیر را نیزاز مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود.

 • 1- گواهینامه مبنی بر اینكه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد
 • 2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محكومیت كیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه كیفری از مرجع كشور ایران در صورتیكه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
 • 3- گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنین تعهدنامه ثبتی از طرف مردبیگانه مبنی بر اینكه متعهد شود هزینه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق دیگری كه زن نسبت به او پیدا كند در صورت بدرفتاری یا ترك و طلاق پرداخت نماید.

تبصره مصوب 20/4/49 هیئت وزیران
در مواردیكه وزارت كشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی واداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنین در مواردیكه تفریق پیش آید.
برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه نماید. فرم تعهد نامه و تضمینی كه در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهیه خواهد نمود.

ماده 4 : وزارت كشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای كل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و كنسولی ایران در خارجه اختیار دهد كه طبق مقررات این آئین نامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

ماده 1060 قانون مدنی:
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی
مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی موضوع مواد 2 و 3 آیین نامه زناشویی شماره 50990-6/12/1345 هیئت وزیران:

 • 1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.
 • 2- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر بلامانعبودن و به رسمیت شناختن ازدواج.
 • 3- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر مجردبودن وی.
 • 4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاقنامه وی كه به تصدیق سفارت دولت متبوع وی رسیده باشد.
 • 5- طلاقنامه زن در صورتیكه قبلاً ازدواج كرده باشد.
 • 6- گواهی تشرف به دین مبین اسلام از طرف مرد درصورتیكه زن مسلمان باشد.
 • 7- تعهدنامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر قبول كلیه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و یا جدائی.
 • 8- اجازه ولی دختر كه امضاء وی توسط یكی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد.
  (
  درصورت فوت پدر گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر كه به امضای وی به تصدیق یكی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد دریافت میگردد).
 • 9- فتوكپی شناسنامه زوجه از هر كلیه صفحات 2 نسخه
 • 10- فتوكپی پروانه كار از كلیه صفحات 1 نسخه
 • 11- فتوكپی گذرنامه زوج از كلیه صفحات 1 نسخه
 • 12- 4×3 از هر كدام از طرفین 6 قطعه
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…